عنوان تحقیقات روز روان شناسی اجتماعی در دنیا

 

با یک مطالعه اجمالی در 54 محور"انجمن روان‌شناسی آمریکا" می‌توان دریافت که حدود 10 محور آن با روان‌شناسی اجتماعی ارتباط مستقیم دارد، روان‌شناسی محیط، روان‌شناسی رسانه، روان‌شناسی ارتباط، روان‌شناسی سازمانی و... از جمله این محورها هستند. بر طبق اعلام APA، بعضی از تحقیقاتی که امروزه در حوزه روان شناسی اجتماعی در جهان صورت می¬گیرد شامل موضوعات زیر است:

- خودکشی
- ازدواج و طلاق
- عذر خواهی گروهی
- همدلی و کمک رسانی
- حل مسئله و
تصمیمگیری
- غمگینی و ترس¬های اجتماعی
- تأثیر ویژگی¬های زنان در تبلیغات تلویزیونی
- خشونت در دانش-آموزان دبیرستانی
- هوش هیجانی و تعاملات اجتماعی
- خویشتن اجتماعی
- باور به جهان عادل
- هوش فرهنگی
- هویت فرهنگی
- کار
- خود شیفتگی
- موسیقی و پرخاشگری
- باورها و رفتار
- زن و مرد
- پیش داوری
- تروما
- مسئولیتهای اجتماعی
- گوش به زنگی اجتماعی
- نفوذ اجتماعی
- قضاوت اجتماعی
- تصورات قالبی